ประเภทการขอวีซ่าจีนชนิดต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมในการขอวีซ่าจีนประเภทต่างๆ

นำเสนอโดยศูนย์รับทำวีซ่าจีน SP CENtER โทร. 02-6328271 

 • วีซ่าจีน เป็นเอกสารเพื่อการอนุญาตให้บุคคลที่ต้องการเดินทางไปประเทศจีนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และหรือเพื่อการเดินทางต่อไปยังประเทศธิเบต เนปาล หรือมองโกเลีย ซึ่งจำเป็นต้องใช้เมืองจีนเป็นทางผ่าน และที่ดูจะขาดไม่ได้ก็คือ การได้ไปเยี่ยมเยียนกำแพงเมืองจีน และพระราชวังต้องห้าม อันถือว่าเป็นมรดกโลก แต่ก่อนอื่น ควรจะศึกษาหรือหารายละเอียดที่ถูกต้องก่อนการยื่นขอวีซ่าจีน โดยอาจจะแบ่งประเภทวีซ่าได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการไปเยือนและพำนัก โดยตามข้อกำหนดหลักของการยื่นขอวีซ่าจีน ต้องจัดเตรียมเอกสารพื้นฐานดังต่อไปนี้

  1.วีซ่าจีน (ประเภท L) เยี่ยมเยียน – ท่องเที่ยว 

 • หนังสือเดินทางอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างพร้อมติดวีซ่าจีน
 • แบบฟอร์มขอวีซ่าจีน ฉบับปรับปรุง ปี 2013
 • รูปถ่ายติดบัตร ภาพสี พื้นขาว ขนาด 2 นิ้ว
 • สำเนาเอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน
 • สำเนาเอกสารการจองโรงแรม
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

  หมายเหตุ : เอกสารตามที่กล่าวกำหนดขึ้นเพื่อบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

  2. วีซ่าธุรกิจ (ประเภท F)  ประกอบธุรกิจ ดูงาน เข้าประชุมและธุระอื่นๆโดยมีหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศจีนเป็นคนเชิญ – พำนักได้ระหว่าง 90 วันถึง 180 วัน และเรียนหลักสูตรต่างๆในระยะเวลาดังกล่าวได้

 • หนังสือเดินทางอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างพร้อมติดวีซ่าจีน
 • แบบฟอร์มขอวีซ่าจีน ฉบับปรับปรุง ปี 2013
 • รูปถ่ายติดบัตร ภาพสี พื้นขาว ขนาด 2 นิ้ว
 • สำเนาเอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน
 • สำเนาเอกสารการจองโรงแรม
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง
 • หนังสือเชิญจากองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศจีน  

  3. วีซ่านักเรียนจีน (ประเภท X ) เป็นวีซ่านักเรียนมีระยะเวลาจนถึง 1 ปี ใช้ได้กับการเรียนหลักสูตรระยะยาว 

 • หนังสือเดินทางอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 18 เดือนและมีหน้าว่างพร้อมติดวีซ่าจีน
 • แบบฟอร์มขอวีซ่าจีนกรอกเลือกประเภทนักเรียน
 • แบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียนออกจากประเทศจีน (JW201 หรือ JW202)
 • รูปถ่ายติดบัตร ภาพสี พื้นขาว ขนาด 2 นิ้ว
 • เอกสารตอบรับการเข้าเรียน จากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆในเมืองจีน
 • ใบตรวจร่างกายที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐ
 • ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองติดตามไปด้วย หรืออาจจะมอบอำนาจให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ปกครองในประเทศจีน โดยระบุเอาไว้ในเอกสารยินยอมให้บุตรเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือสงสัยติดต่อหน่วยงานรับทำวีซ่าจีนต่างๆในประเทศไทยได้
 • วีซ่าจีนประเภทที่ 4  วีซ่าทำงาน (ชนิด Z)ผู้ที่จะเข้าไปทำงานในประเทศจีน และญาติติดตาม อาทิเช่น คู่สมรส บุตร  โดยจำเป็นต้องจัดหาเอกสารเพื่อยื่นประกอบการขอวีซ่าจีนดังต่อไปนี้ 

   

  • หนังสือเดินทางอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างพร้อมติดวีซ่าจีน
  • แบบฟอร์มขอวีซ่าจีน ฉบับปรับปรุง ปี 2013
  • รูปถ่ายติดบัตร ภาพสี พื้นขาว ขนาด 2 นิ้ว
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง                                                                                                                                                                                                                           ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ :
  1. ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ"และ"จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ หรือ 
  2. จดหมายยืนยันการเชิญ"ที่ออกโดยองค์กรทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีน
  3. ใบยืนยันการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ"ที่ออกโดยกรมผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศแห่งชาติ และ
  4. จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ"หรือ"จดหมายยืนยันการเชิญ"
  5. หนังสือรับรองตัวแทนองค์กรประจำแบบถาวร"ขององค์กรต่างประเทศ (ภูมิภาค)ที่ออกโดยหน่วยงานบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมและ"จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ"หรือ"จดหมายยืนยันการเชิญ"
  6. หนังสืออนุมัติการจัดแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ที่ออกโดยองค์กรบริหารทางวัฒนธรรม (สำหรับนักแสดงที่มาจัดแสดงในจีนเชิงพาณิชย์เท่านั้นหรือ"จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ"หรือจดหมายยืนยันการเชิญ"ที่ออกโดยหน่วยงานกิจการต่างประเทศระดับมณฑล  (เขต / เมือง)
  7. จดหมายเชิญชาวต่างชาติเพื่อทำงานปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน"ที่ออกโดยบริษัทน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งชาติของจีน

   

  หมายเหตุ :

  เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

             
   วีซ่าจีนประเภทที่ 5 วีซ่าผ่านเข้าเมือง (ประเภท G)  สำหรับผู้ที่ต้องการผ่านเข้าประเทศแค่ชั่วคราว เช่น ผู้ที่ต้องต่อเครื่องบินไปยังประเทศอื่น 
   

   

   วีซ่าจีนประเภทที่ 6 (ประเภท C) วีซ่าลูกเรือ Crew Members 

   

   วีซ่าจีนประเภทที่ 7 (ประเภท J1 หรือ J2 ) วีซ่าประเภทผู้สื่อข่าว 

  1. จดหมายแจ้งวีซ่าที่ออกให้โดยกรมสารสนเทศ  กระทรวงการต่างประเทศจีน พร้อมหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการที่ออกให้โดยสำนักข่าวหรือสื่อที่นักข่าวประจำอยู่

  (ให้ผู้ยื่นขอวีซ่า  ติดต่อกองสารสนเทศของสถานเอกอัครราชทูตจีนหรือสถานกงสุลใหญ่จีนก่อนเพื่อดำเนินการตามระเบียบให้เรียบร้อย)

  หมายเหตุ :

  เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อกองงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

  วีซ่าประเภท "J2"

  1. จดหมายแจ้งวีซ่าที่ออกให้โดยกรมสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศจีน หรือหน่วยงานที่ได้รับการมอบอำนาจพร้อมหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการที่ออกให้โดยสำนักข่าวหรือสื่อที่นักข่าวประจำอยู่

  (ให้ผู้ยื่นขอวีซ่าติดต่อกองสารสนเทศของสถานเอกอัครราชทูตจีนหรือสถานกงสุลใหญ่จีนเพื่อดำเนินการตามระเบียบให้เรียบร้อย) 

  วีซ่าจีนประเภทที่ 8 (ประเภท D) Residence Permit สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งถิ่นฐานในจีน 

  1. หนังสือยืนยันสถานะการพำนักถาวรในประเทศจีนของชาวต่างชาติที่ออกโดยกระทรวงรักษาความสงบภายในของจีน(The Ministry of Public Security of China) ทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนา                                                             2. วีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งานของประเทศปลายทาง อาทิเช่น วีซ่าทิเบต                                                                           3. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศปลายทาง                                                                                                    4. จดหมายรับรองที่ออกโดยบริษัทขนส่งต่างประเทศหรือจดหมายเชิญที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจีน

 • หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการขอวีซ่าจีนนะครับ 
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าจีน