ขอวีซ่าจีนในกรณีที่มีบิดาหรือมารดาสัญชาติจีน

 

การขอวีซ่าจีนในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าจีนมีอายุครบ 5 ปีขึ้นไปและมีบิดาหรือมารดาถือสัญชาติไทยแต่บุตรอาจจะเกิดที่เมืองจีน หรือบิดาหรือมารดาเปลี่ยนสัญชาติจากจีนกลายเป็นคนไทย  จำเป็นต้องจัดหาเอกสารเพื่อการยื่นขอวีซ่าจีนดังต่อไปนี้ 

- หนังสือเดินทางตัวจริง อายุเหลือเกิน 6 เดือน 

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป 

- สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องแนบสำเนาใบเกิดหรือสูติบัตรมาด้วย

- กรณีเกิดที่จีน ให้ข้อมูลชื่อที่อยู่ที่เมืองจีน พร้อมเบอร์โทรให้ครบถ้วน 

- กรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย 

- กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นคนจีน ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบเปลี่ยนสัญชาติ (Naturalization certificate) ของบุคคลดังกล่าว 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราศูนย์รับทำวีซ่าจีน SP CENtER