วีซ่าจีนในกรณีพ่อหรือแม่สัญชาติจีน

ทำวีซ่าจีนให้บุตรอายุ 7 วัน - 5 ปี ในกรณีพ่อหรือแม่สัญชาติจีน
ตามที่เกริ่นไว้ข้างต้น บุตรจำเป็นต้องทำ Travel Documents เพื่อเดินทางเข้าออกเมืองจีนได้ในรอบ 2 ปีครับ พร้อมกับจัดหาเอกสารมาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ครับ 
- หนังสือเดินทางมีอายุคงเหลือ 1 ปี 
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สูติบัตรตัวจริง 
- ใบทะเบียนสมรสตัวจริง อาจจะออกที่ไทยหรือที่เมืองจีน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- สำเนาหนังสือเดินทางและหน้าวีซ่าของพ่อหรือแม่ที่มีสัญชาติจีน 
- สำเนาหนังสือเดินทางไทยของพ่อหรือแม่ 
- ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมาแสดงตัวทั้งคุณพ่อและคุณแม่ครับ 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราศูนย์รับทำวีซ่าจีน SP CENtER