บริการรับทำวีซ่าเยอรมันแบบทำงาน

ในบล็อกนี้จะมาเปิดเผยรายละเอียดเอกสารและข้อมูลอื่นๆสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอวีซ่าเยอรมันในประเภททำงานระยะยาวตามอายุสัญญาการจ้างงาน 

คำแนะนำสำหรับวีซ่าเพื่อทำงานในเยอรมนี โดยต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อการยื่นประกอบขอวีซ่าเยอรมันทำงานดังต่อไปนี้ 

หมายเหตุ : ต้องเป็นฉบับจริง 1 ชุด พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวอีก 2 ชุด 
รูปภาพ : รับทำวีซ่าเยอรมัน- ประเภททำงาน

1. พาสปอร์ตเล่มจริง และรวมถึงเล่มเก่าถ้ามี 

2. รูปถ่ายติดบัตร 2 ใบขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาว รูปสี 

3. แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมันแบบ National Visa โดยต้องกรอกให้สมบูรณ์ 2 ชุด และลงลายมือชื่อในช่องที่กำหนด 

4. สัญญาการจ้างงาน ออกโดยนายจ้างที่จดทะเบียนในประเทศเยอรมัน โดยต้องระบุข้อเสนอ ตำแหน่งงาน วันหยุด รายได้ วันพักร้อน และเงื่อนไขลักษณะงาน ควรตรวจสอบว่าสัญญามีความเป็นธรรมหรือไม่ โดยต้องศึกษาให้ละเอียดทุกข้อเพื่อการทำงานในอนาคตจะเป็นไปอย่างที่หวัง ไม่ควรประมาทนะครับ 

5. หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์หรือการประกอบกิจการในรูปแบบต่างๆของนายจ้างเยอรมัน ที่ต้องออกโดยหน่วยงานรัฐบาลเยอรมัน เพื่อยืนยันตัวตนของนายจ้าง 

6. เอกสารอื่นๆเพิ่มเติม ที่แสดงถึง ประสบการณ์การทำงานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะทำในเยอรมัน ควรจะเป็นประสบการณ์การทำงานในประเทศไทย 5 ปีขึ้นไปและยอมให้เหลือแค่ 3 ปี ถ้าหากมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศครับ โดยเฉพาะทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ และเอกสารแสดงการฝึกอบรมหรือเรียนในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะไปทำในประเทศเยอรมัน 

7. CV-Curriculum Vitae หรือ Resume ควรระบุระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถพิเศษ และข้อมูลอื่นๆที่น่าดึงดูดใจว่าเรามีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียงพอต่อการประกอบอาชีพในประเทศเยอรมัน ก็หวังว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มุ่งหวังจะไปขายแรงงาน เพื่อครอบครัวทุกท่านๆนะครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง SP CENTER ศูนย์รับทำวีซ่าเยอรมัน