การจัดเรียงเอกสารขอวีซ่าเยอรมัน

 
ขั้นตอนและวิธีการขอวีซ่าเยอรมัน

 

เนื่องจากปริมาณผู้ยื่นขอวีซ่ามีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางสถานทูตจึงได้กำหนดขึ้นตอนการเรียงเอกสารดังต่อไปนี้ โดยเตรียมสำเนาหนึ่งชุดพร้อมกับตัวแปลเอกสารภาษาอังกฤษหรือเยอรมันในเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะนำมายื่นให้แก่สถานทูตที่รับทำวีซ่าเยอรมัน

  1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง
  2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเยอรมัน
  3. หนังสือจากเจ้าบ้านหรือผู้เชิญในประเทศเยอรมันที่แสดงความจำนงว่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ และ/หรือจดหมายเชิญจากบริษัทคู่ค้าที่ต้องการเชิญตัวบุคคลเพื่อดำเนินการทางธุรกิจในประเทศเยอรมัน
  4. ใบจองโรงแรม
  5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน โดยต้องนำแสดงเฉพาะผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น
  6. หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น หลักฐานแสดงการทำงาน หนังสือรับรองบริษัท หนังสือรับรองการทำงาน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือหนังสือรับรองเงินฝาก สูติบัตร โฉนดที่ดิน ใบเปลี่ยนชื่อ และอื่นๆ อีกมากมาย