วีซ่าเยอรมัน-ประเภทธุรกิจวีซ่าเยอรมันประเภทธุรกิจ 

ในกรณีมีความประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าเยอรมันเพื่อการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ต่างๆกันออกไป จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวีซ่าเยอรมันประเภทท่องเที่ยวโดยมีรายชื่อเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงโดยต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 3 เดือน และมีหน้าว่างเหลืออยู่อย่างน้อย 2 หน้า พร้อมเล่มเก่าถ้ามี
 • รูปถ่ายติดบัตร 2 นิ้ว 2 ใบ
 • แบบฟอร์มคำร้องกรอกแบบออนไลน์
 • ประกันการเดินทางครอบคลุมทุนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุไม่น้อยกว่า 30,000 เหรียญยูดร และต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตเยอรมันที่รับทำวีซ่าเยอรมัน
 • ในกรณีที่ท่านเป็นลูกจ้างจำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
 • หนังสือรับรองการทำงานออกทางบริษัทต้นสังกัด ให้ระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มต้นทำงานและฐานเงินเดือน
 • สมุดคู่มือนำฝากเงินที่แสดงรายการฝากเข้า-ฝากออกย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท
 • แบงค์สเตทเม้นท์ของบริษัท หรือหนังสือรับรองยอดเงินฝากของบริษัทออกโดยธนาคารที่ฝากอยู่
 • ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance)
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ต่างๆ
  • หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร 3 เดือนล่าสุด (เป็นบัญชีส่วนตัวและบัญชีที่ใช้ประกอบธุรกิจ)
  • หนังสือหัวจดหมายที่มีรายละเอียดบริษัทอยู่ที่หัวกระดาษ แจ้งถึงรายละเอียดการเดินทาง  
 • จดหมายเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศเยอรมัน
  • ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเชิญ
  • จุดประสงค์การเดินทางและระยะเวลา
  • คำรับรองค่าใช้จ่ายและภาระที่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 66-68 แห่งกฎหมายว่าด้วยการพำนัก(The company …… hereby certify according to Article 66-68 in law subject of stay that the company shall take responsibility in all as related with the travel of Mr./Mrs. XXXX including other expenses as early paid by state and if then forwarding the said person back to Thailand”, บริษัทผู้เชิญอาจจะขอทำหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการที่สถานีตำรวจในประเทศเยอรมันได้เช่นกัน

   (ในบางกรณี สถานทูตอาจจะมีการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)

 • ในกรณีที่เป็นการเดินทางเพื่อไปชมงานแสดงสินค้า (EXPO - TRADE FAIR)
  • หลักฐานการจองโรงแรมและการลงทะเบียนเข้าชมงานดังกล่าว

   (ในกรณีที่ท่านหรือบริษัทได้ออกบูธแสดงสินค้าต่างๆในงานนั้น ที่ประเทศเยอรมัน และมีความประสงค์พักอาศัยไม่เกิน 15 วัน และสามารถแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นผู้ออกงานต่อสถานทูต จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเสียมวีซ่าแต่อย่างใด

  • หลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงความมั่นคงของท่านในด้านเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ