คำถามทั่วไปในการขอวีซ่าอเมริกา SPCENtER

คำถามข้อที่ 1 พาสปอร์ตของฉัน อายุการใช้งานของพาสปอร์ตต้องมีคงเหลือเท่าไหร่ถึงจะยื่นขอวีซ่าอเมริกาได้ครับ ? 

พาสปอร์ตของคุณต้องมีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ตั้งใจจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหกเดือน นะครับ ยกเว้นบางประเทศ แต่ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในรายชื่อยกเว้นนะครับ 

คำถามข้อที่2 บุคคลสัญชาติไทยมีคุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าอเมริกาหรือไม่ ? 

บุคคลที่จะได้รับการยกเว้นต้องมีสัญชาติตามที่มีระบุเอาไว้ในรายชื่อโปรแกรมการยกเว้น แต่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 90 วัน และได้รับอนุมัติวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ (ESTA) นอกจากนี้ผู้ที่ย้ายถิ่นฐานถาวรเข้าไปพำนักในประเทศที่มีสิทธิเข้าโปรแกรมการยกเว้นจะไม่ได้รับการยกเว้น หรืออาจจะเป็นได้ว่าท่านได้เปลี่ยนสัญชาติไปตามประเทศที่ได้รับการยกเว้นตามโปรแกรมก็จะสามารถเข้าใช้สิทธิดังกล่าวนี้ได้นะครับ ยังไงก็ตามควรจะตรวจสอบให้ละเอียดก่อนการเดินทางนะครับ 

คำถามข้อที่ 3 บุคคลสัญชาติอื่นๆที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย อยากจะยื่นขอวีซ่าชั่วคราวในประเทศไทยได้หรือไม่  ? 

ตามปกติแล้วบุคคลสัญชาติต่างๆควรต้องยื่นที่ประเทศตามต้นกำเนิดของต้นเอง แต่ไม่ว่าบุคคลนั้นควรจะยื่นขอวีซ่าอเมริกาในประเทศตนเองเป็นหลัก แต่ก็สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทชั่วคราว ไปตามประเทศที่ได้รับการยกเว้นตามโปรแกรมก็จะสามารถเข้าใช้สิทธิดังกล่าวนี้ได้นะครับ ยังไงก็ตามควรจะตรวจเอกสารที่จะยื่นให้ละเอียดเพราะว่าไม่มีการรับประกันใดๆว่าวีซ่าจะออกจึงต้องควรปรึกษาผู้ให้บริการรับทำวีซ่าอเมริกาเสียก่อนนะครับ 

 คำถามข้อที่ 4  จำเป็นหรือไม่ที่ผู้ขอวีซ่าอเมริกาประเภทชั่วคราวทุกคนจะต้องมาเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูต ? 

โดยทั่วไปแล้วผู้สมัครขอวีซ่าชั่วคราวเกือบทั้งหมดต้องมาแสดงตนที่สถานทูตเพื่อการสัมภาษณ์ในการอนุมัติวีซ่า ยกเว้นแต่ผู้สมัครขอวีซ่าบางประเภท อาทิเช่น 

A-1 และ A-2 (บุคคลที่เดินทางไปทำงานให้รัฐบาลไทย), C-2 และ C-3 ( บุคคลที่เดินทางไปทำงานให้รัฐบาลโดยอาศัยสนามบินสหรัฐอเมริกาเป็นทางผ่าน), และ G-1, G-2, G-3, และ G-4 (บุคคลที่เดินทางไปทำงานให้รัฐบาลร่วมกับองค์กรนานาชาติ) รวมทั้งเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีลงไป แต่ผู้ปกครองมีวีซ่าอเมริกาชั่วคราาวที่ยังไม่หมดอายุด้วยครับ 

คำถามข้อที่ 5 วีซ่าอเมริกาชั่วคราวที่ถืออยู่กำลังจะหมดอายุในไม่กี่เดือน และอยากต้องการต่ออายุวีซ่าเพิ่มเติม ต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับการต่ออายุวีซ่า ? 

ในกรณีที่กล่าวจำเป็นต้องเริ่มต้นกระบวนการยื่นขอวีซ่าอเมริกาใหม่ตั้งแต่ต้น โดยที่วีซ่าตัวเก่าจะถูกยกเลิกพร้อมกับออกวีซ่าตัวเก่าโดยที่อาจจะไม่ได้รับวีซ่าใหม่ในการยื่นครั้งใหม่ก็ได้ จึงจำเป็นต้องให้ความระมัดระวังในการยื่นขอวีซ่าครั้งใหม่นะครับ  

 

คำถามข้อที่ 6 หนังสือเดินทางที่มีอยู่อายุใกล้หมดแล้วหรือหมดไปแล้ว แต่วีซ่าอเมริกาที่มีอยู่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าประเภทเดิมซ้ำอีกครั้งหรือไม่ ?

ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าใหม่ซ้ำอีกครั้งโดยสามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้เลยแต่ต้องทำการประทับตรารับรองหนังสือเดินทางเล่มใหม่ซะก่อนที่สถานที่ออกหนังสือเดินทางให้แก่ท่าน โดยจะเป็นตราประทับระบุว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้ยังผูกพันกับหนังสือเดินทางเล่มเก่าหมายเลขที่ XXXXXX ที่ยังไม่หมดอายุ และเมื่อเดินทางผ่านสนามบินให้แสดงหนังสือเดินทางทั้งสองเล่มในเวลาเดียวกันโดยแสดงทั้งวีซ่าอเมริกาที่รับมาก่อนหน้าและหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับ