โอกาสขอล็อตโต้วีซ่า Lotto VISA DV-2016 หมดเขต 3 พ.ย. 2016VISA LOTTO (DV-2016) โครงการสุ่มเลือกบุคคลตามมติของสภาคองเกรส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคัดเลือกจากหลายประเทศที่มีอัตราการอพยพเข้าอเมริกาต่ำอยู่ โดยจะคัดเลือกผลการสุ่มทางคอมพิวเตอร์ภายในปี 2016 ด้วยจำนวนโควตา 50,000 คนจากทั่วโลกที่ได้ส่งใบสมัครขอวีซ่าดังกล่าว ลอตโต้วีซ่าดังกล่าวจะสุ่มเลือกไปทั่วโลกทั้ง 6 ปีและประเทศหนึ่งๆจะไม่ได้รับเลือกเกินกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ของลอตโต้วีซ่าทั้งหมดภายในหนึ่งปี และไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว ขอย้ำนะครับว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บโดยทางกองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาหรือสถานทูตอเมริกาแต่อย่างใด

บุคคลที่ได้รับเลือกจะต้องติดต่อสถานทูตอเมริกาเพื่อติดต่อทำเรื่องขอกรีนการ์ดหรือใบเขียวหรืออนุญาตให้พำนักในสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่มีเงื่อนไขโดยบุคคลบางสัญชาติ รวมถึงสัญชาติไทยก็มีสิทธิ์ได้รับเลือกตามที่กล่าว โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   

ข้อกำหนดที่ 1 บุคคลที่เกิดในประเทศที่อนุญาตให้ส่งใบสมัครรับคัดเลือกล็อตโต้วีซ่าแต่ก็มีข้อยกเว้นให้ถ้าหากคุณมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกสองทางดังต่อไปนี้

 • คู่สมรสของคุณเป็นคนในประเทศที่มีคุณสมบัติได้รับเลือกล็อตโต้วีซ่า หรือ
 • คุณไม่ได้เกิดในประเทศที่เข้าข่ายได้รับเลือก แต่คุณพ่อหรือคุณแม่มีสถานที่เกิดหรือเป็นบุคคลที่พำนักถาวรในประเทศที่มีคุณสมบัติได้รับเลือกในเวลาที่คุณเกิด คุณอาจจะอ้างอิงเป็นประเทศที่เกิดได้

ข้อกำหนดที่ 2 ผู้สมัครแต่ละคนต้องมีการศึกษา / ประสบการณ์การทำงานตามข้อกำหนดตามโปรแกรมดีวี ดังต่อไปนี้

 • การศึกษาขั้นมัธยมหรือเทียบเท่า กำหนดให้สำเร็จหลักสูตรเวลาเรียน 12 ปีของการศึกษาขั้นประถมและมัธยม
 • หรือ มีประสบการณ์การทำงานสองปี ภายในรอบ 5 ห้าปีในอาชีพที่กำหนดให้ต้องมีการฝึกฝนอย่างน้อยสองปีหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยต้องตรวจสอบจากฐานข้อมูลอาชีพที่จะนำมาพิจารณาถึงประสบการณ์การทำงานที่มีคุณสมบัติให้ได้รับเลือกดังกล่าว

หมายเหตุ: ไม่ควรส่งใบสมัครตามโปรแกรมดีวี ยกเว้นแต่ว่ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทั้งสองข้อ

ระยะเวลาการเข้าร่วม

การเข้าร่วมตามโปรแกรม DV-2016 ต้องส่งทางอิเล็กทรอนิคส์ ที่เว็บไซท์ www. Dvlottery.state.gov

นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ไม่ควรรอจนกระทั่งในอาทิตย์สุดของการลงทะเบียนเข้าร่วม ด้วยอาจจะมีความต้องการสูงในการส่งทะเบียนออนไลน์ในเว็บไซท์จนอาจจะดำเนินการได้ล่าช้าลง หากส่งล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ใบสมัครจะถูกคัดทิ้งออกไป โดยต้องส่งใบสมัครเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งในการลงทะเบียนแต่ละครั้งและขาดคุณสมบัติทันทีถ้าหากส่งมากกว่าหนึ่งครั้ง

ข้อมูลที่จำเป็นที่ใช้ในการลงทะเบียนตามโปรแกรม DV LOTTO 2016

 1. ชื่อ – ชื่อสกุล ชื่อกลาง ชื่อแรก – ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง
 2. วันที่เกิด - วันเดือนปี
 3. เพศ – ชายหรือหญิง
 4. เมืองที่เกิด
 5. ประเทศที่เกิด – ใช้ชื่อประเทศที่ใช้เป็นสถานที่เกิดเพื่อสมัคร
 6. ประเทศตามโปรแกรมดีวี – โดยปกติจะเป็นประเทศเดียวกันกับสถานที่เกิด
 7. รูปถ่ายติดบัตร โดยต้องเป็นขนาดตามที่กำหนด ขนาด 2 x 2 นิ้ว
 8. สถานที่อยู่ – ชื่อผู้รับ ที่อยู่เต็ม เมือง อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
 9. ประเทศที่คุณพำนักอยู่ในปัจจุบัน
 10. หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
 11. อีเมล์แอดเดรส
 12. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดที่คุณได้รับในวันนี้
 13. สถานภาพสมรสในปัจจุบัน อาทิเช่น ไม่ได้สมรส สมรสแล้ว หย่าร้าง หม้ายหรือแยกกันอยู่ทางกฎหมาย ให้ระบุชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ เมืองที่เกิด ประเทศที่เกิดของคู่สมรส และรูปถ่ายคู่สมรส
 14. จำนวนบุตร ให้ระบุชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ เมืองที่เกิด และประเทศที่เกิด สำหรับบุตรทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี โดยไม่จำกัดถึงสถานที่พวกเขาอยู่หรือไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโปรแกรมด้วยก็ตาม นอกจากนี้ต้องเป็นบุตรตามสายเลือด บุตรที่รับเป็นบุตรบุญธรรม และลูกเลี้ยงทุกคนที่มีชีวิตและอายุต่ำกว่า 21 ปี

หมายเหตุ ต้องส่งข้อมูลบุตรตามข้างต้นให้ครบสมบูรณ์ ถ้าหากผิดพลาดและถูกตรวจพบช่วงสัมภาษณ์รับใบเขียวจะถือว่าหมดคุณสมบัติโดยทันทีต้องระวังให้หนักนะครับ

 แหล่งที่มา ศูนย์รับทำวีซ่าอเมริกา SPCENtER  http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าอเมริกา-ฟอร์มDS-160