ข้อปฏิบัติเมื่อยื่นขอวีซ่าอเมริกาที่สถานทูตสหรัฐ

 
มีการปรับระเบียบการเข้าสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบการต่างๆดังต่อไปนี้  

สถานทูตสหรัฐฯ ออกมาประกาศล่าสุดเรื่องระเบียบและข้อปฎิบัติสำหรับผู้มาติดต่อเรื่องรับทำวีซ่าอเมริกากับสถานทูตสหรัฐฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัย โดยมีระเบียบการเข้าติดต่อแผนกวีซ่าดังนี้
       
       ข้อควรปฏิบัติสำหรับวันนัดสัมภาษณ์ มีดังนี้
       
       - กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆให้เรียบร้อยและพร้อมยื่นให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูต
       
       - นำหนังสือเดินทาง หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่าจากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่ายจำนวน 1 ใบซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
       
       - ท่านสามารถนำโทรศัพท์มือถือมาได้ 1 เครื่อง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้นำคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆ เข้ามาในสถานทูตฯ กรุณาหยิบโทรศัพท์มือถือและปิดเครื่องก่อนเข้าตัวอาคารเพื่อฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
       
       สำหรับกฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย มีดังนี้
       
       ผู้ติดต่อสถานทูตฯ ทุกท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว้ หากนำสิ่งของดังต่อไปนี้มาด้วย
       
       - อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่แบบดิจิตอล วิทยุติดตามตัว กล้องถ่ายรูป ตลับเทป แถบบันทึกวิดิทัศน์ ซีดีรอม เครื่องเล่มเอ็มพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรือเครื่องเล่นเพลงขนาดพกพา
       
       - กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่
       
       - กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครขอวีซ่าสามารถนำเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าใส่ถุงหรือกระเป๋าใสเท่านั้น
       
       - อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจำหน่ายภายในสถานทูตฯ)
       
       - ซองหรือพัสดุที่ปิดผนึก
       
       - บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค
       
       - วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ
       - อาวุธหรือวัตถุใดๆ ที่มีสารประกอบระเบิด
       
       รายการสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น สิ่งของประเภทอื่นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สถานทูตฯไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บสิ่งของดังกล่าวไว้ที่อื่นก่อนมาติดต่อสถานทูตฯ โดยอาจจะเกิดความไม่สะดวกเป็นอย่างมากในรายที่นำของมีค่าติดตัวมาด้วยเป็นจำนวนมาก จึงควรระมัดระวังก่อนเดินทางไปยังสถานทูตสหรัฐ