ข้อมูลขอวีซ่าอินเดีย ปรับปรุงประจำเดือน กันยายน 2558

หมายเหตุ : ก็ขอปรับปรุงข้อมูลล่าสุดประจำเดือน กันยายน 2558 โดยเป็นข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดจากทางศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย โดยเป็นบริการเพิ่มเติมแจ้งไว้ว่าผู้สมัครท่านใดที่ถูกเก็บลายนิ้วมือที่ศูนย์วีซ่าอินเดีย IVS มาก่อนแล้ว ไม่จำเป็นต้องกลับไปยื่นขอวีซ่าอินเดียด้วยตนเองอีกต่อไปในการยื่นครั้งที่สองหรือมากกว่านั้น โดยทางบริการ SPCENtER อ่านต่อเพิ่มเติม