รับทำวีซ่าอินเดีย

รับทำวีซ่าอินเดีย ขอวีซ่าอินเดีย : Visa India  

 

 


มองหาบริการรับทำวีซ่าอินเดีย จะขอวีซ่าอินเดีย โทรติดต่อบริการศูนย์ รับทำวีซ่าอินเดีย  SPCENtER โทร.086-338-9935  KEN สำนักงาน 02-632-8271

หมายเหตุ : ก็ขอปรับปรุงข้อมูลล่าสุดประจำเดือน กันยายน 2558 โดยเป็นข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดจากทางศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย โดยเป็นบริการเพิ่มเติมแจ้งไว้ว่าผู้สมัครท่านใดที่ถูกเก็บลายนิ้วมือที่ศูนย์วีซ่าอินเดีย IVS มาก่อนแล้ว ไม่จำเป็นต้องกลับไปยื่นขอวีซ่าอินเดียด้วยตนเองอีกต่อไปในการยื่นครั้งที่สองหรือมากกว่านั้น โดยทางบริการ SPCENtER ของเราจะเป็นผู้ดำเนินการ กรอกฟอร์มออนไลน์และจัดส่งเอกสารสมัครของท่านไปยื่นที่ศูนย์ IVS พร้อมทั้งรับเอกสารวีซ่ากลับมาให้ท่านได้ตามปกติ 

แต่กฎดังกล่าวนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อผู้ยื่นสมัครขอวีซ่าอินเดียเป็นครั้งแรกและไม่เคยถูกเก็บลายนิ้วมือ 10 นิ้วมาก่อน โดย ให้ผู้ที่สมัครขอวีซ่าอินเดียทุกคนต้องมาทำการเก็บลายนิ้วมือที่ศูนย์รับทำวีซ่าอินเดีย VFS INDIA บริเวณถนนอโศก อาคาร 253 

ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยื่นขอวีซ่าอินเดีย ซึ่งจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าอินเดีย Electronic Visa Application Form ด้วยแบบฟอร์มนี้ต้องทำผ่านทางเว็บไซท์ที่กำหนด IVS ศูนย์รับทำวีซ่าอินเดีย ที่จัดทำขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้บริการเอง ก็ยังพบว่า เว็บไซท์ที่เปิดให้บริการเพื่อการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างพอสมควร จึงทำให้การกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์เสร็จสิ้นในเวลาอันสั้น จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากมากพอสมควรที่จะทำให้การยื่นขอ วีซ่าอินเดีย ทางศูนย์ของเราจึงยินดีให้บริการในการกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวและยังมีบริการนำเอกสารไปยื่นขอ วีซ่าอินเดีย ในนามของท่านอีกด้วยครับทั้งนี้เพื่อทำให้การยื่นขอ วีซ่าอินเดีย ของท่าน เป็นไปอย่างราบรื่น และสะดวกสบายครับ 

 

ประเทศ/     เวลาพำนัก   ค่าธรรมเนียม       ค่าบริการ    รวม

ประเทศไทย วีซ่า 6 เดือน     1700              355           2050   

ประเทศอื่นๆ

                   วีซ่า6 เดือน       1700            375+300    2475

                   วีซ่า1 ปีขึ้นไป    2700             400           3100

                   วีซ่า5 ปีขึ้นไป    5400             400           5800

โปรดทราบขณะนี้ทาง VFS India ได้ยุติบทบาทการเป็นตัวแทนรับทำวีซ่าอินเดียให้แก่ทางสถานทูตแล้วและได้ส่งต่อให้ทาง INDIAN VISA - PASSPORT APPLICATION CENTRE-IVS GLOBAL PVT. LTD. 

อาคาร 253 อโศก ตรงข้ามโรงพยาบาลจักษุรัตนิน 
ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าอินเดีย แบบออนไลน์
2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า เดือน พร้อมสำเนา
3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด นิ้ว x 2 นิ้วจำนวนรูป
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยหรือคนต่างชาติ ต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตทำงานในไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (ResidencePermit)
6. จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางและ หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศอินเดีย(สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

วีซ่าอินเดีย ประเภทนักเรียน/งานวิจัย 

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้มีดังต่อไปนี้ 
แบบฟอร์มออนไลน์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว 2 รูป 
- สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ใบ 
- จดหมายรับเข้าเรียนฉบับจริงออกให้โดย โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/ สถาบัน ในอินเดีย เอกสารสำเนาทางอีเมล์หรือแฟกซ์ไม่สามารถยื่นได้ 
- เอกสารผลการศึกษาชั้นล่าสุด 
- จดหมายรับรองจากผู้ปกครองถึงการช่วยเหลือทางการเงินพร้อมกับรายการบัญชีเงินฝากย้อนหลังสามเดือนล่าสุด 
- สำหรับวีซ่างานวิจัย นอกเหนือดังกล่าว ต้องแนบพร้อมกับจดหมายวัตถุประสงค์งานวิจัยและหนังสือรับรองขององค์กรที่สนับสนุนอีกด้วย
 
ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 3100 บาท
ค่าธรรมเนียมวีซ่าวิจัย 1 ปี ขึ้นไป 5000 บาท 
                                       3  ปี ขึ้นไป 8200 บาท 
หมายเหตุ : 
-ระยะเวลาพำนักของวีซ่าขึ้นอยู่กับหลักสูตร ในกรณีต่างๆตามการรับเข้าเรียนภายใต้ข้อกำหนดที่ออกให้เท่านั้น 
-เข้าออกได้สูงสุดสามครั้งต่อปี สำหรับวีซ่าอินเดีย ประเภทนักเรียน 
 
ระยะเวลาทำการ 
- วีซ่างานวิจัย ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารทั้งหมดอย่างน้อย 2 เดือนก่อนเดินทาง
- โดยปกติใช้เวลา 6 วันทำการ