รับทำวีซ่าออสเตรเลียประเภทคู่สมรส-คู่หมั้น

ศูนย์รับทำวีซ่าออสเตรเลีย SPCENTER

ชั้น 4 อาคารเกษมกิจ ห้อง 401 ถ. สีลม           

เขตบางรัก กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์ สายด่วน (T) เคน 086-338-9935 

สำนักงานโทร. 02-632-8271 แฟกซ์ 02-632-8271

Email : sptranslationcenter@hotmail.com 


วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย (Prospective Marriage Visa) / วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย (Spouse Visa) นอกจากนี้ทางศูนย์รับทำวีซ่าออสเตรเลียของเรายังมีบริการช่วยเหลือในการสมัครขอวีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน หรือประเภทอื่นๆ ให้เพิ่มเติมมากกว่านี้

ด้วยประสบการณ์ ทางเราจึงมุ่งหวังให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับทั้งวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย และ วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่จะทำการสมรสในประเทศออสเตรเลีย เป็นวีซ่าสำหรับผู้ขอวีซ่าที่ได้หมั้นหมายกับผู้มีสิทธิในการสปอนเซอร์ในประเทศออสเตรเลีย และมีกำหนดแต่งงานภายใน 9 เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติวีซ่า การสืบค้นข้อมูลย้อนหลังก่อนยื่นในเรื่องราวต่างๆ ก็ถือว่ามีความสำคัญยิ่งยวด

ที่ปรึกษาที่ดีต้องเข้าใจถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตัวผมจึงอาจจะสอบถามละเอียดซักหน่อย แต่เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ต้องป้องกันก่อนยื่นครับ ไม่งั้นอาจจะสายเกินแก้ ผิดหวังกันมาเยอะแล้วครับ เพราะว่าไม่รอบคอบให้มากในเรื่องนี้ การเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอ ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นเพียงแค่แนวทางโดยพื้นฐานที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่าออสเตรเลีย ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพิ่มเติมตามแต่คุณสมบัติโดย ทั่วไปของผู้สมัคร ทั้งนี้ทางศูนย์วีซ่าของเรายินดีที่จะให้บริการคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวทั้ง ทางโทรศัพท์หรือการเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลในเชิงลึก

วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย / วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย สมัครชอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียในฐานะที่เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรส รวมทั้งบุตรติดตามบิดาหรือมารดา ต้องยื่นเอกสารต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องแนบใบแปลเอกสารมาด้วย และการยื่นเอกสารต่างๆนั้นจะต้องยื่นต้นฉบับพร้อมกับสำเนาที่ชัดเจน หากไม่สามารถยื่นต้นฉบับได้ เอกสารนั้นจะต้องผ่านการรับแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 

เอกสารต่างๆมี ดังนี้

1. แบบฟอร์ม 47SP กรอกโดยผู้สมัครและ แบบฟอร์ม 40SP กรอกโดยสปอนเซอร์ เพื่อยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย/ วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย แยกย่อยไปตามความประสงค์เวลากรอกข้อมูล รวมถึงแบบฟอร์ม 888 WITNESS STATEMENT ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่กรอกและลงนามโดยบุคคลสัญชาติออสเตรเลีย ที่เป็นพยานรู้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและสปอนเซอร์ พร้อมกับแนบเอกสารยืนยันตัวตน อาทิเช่น หน้าสำเนาพาสปอร์ตเป็นต้น  

2. ค่าธรรมเนียม ราคาสูงมาก และไม่คืนในทุกกรณี จึงต้องทำการศึกษาก่อนยื่นครับ ซื้อเป็นแคชเชียร์เช็คครับ

3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป รวมทั้งหนังสือเดินทางเล่มทุกเล่ม ถ้ามีครับ

4. รูปถ่าย 2 - 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป ของผู้สมัครเพื่อเก็บเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย/ วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย และ รูปถ่าย 2 - 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป ของสปอนเซอร์

5. บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, สูติบัตร ของผู้สมัครเพื่อยื่นขอ วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย/ วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย

6. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)

7. ใบรับรองการหย่า หรือใบมรณบัตร  (ถ้ามี)

8. ผลการตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดเท่านั้น สถานทูตจะแจ้งวันนัดภายหลังครับ

9. ใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาล กรมตำรวจ

10. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสปอนเซอร์ ส่วนนี้สำคัญมากๆครับ แตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคลครับ

11. จดหมายจากเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบพิธีสมรส ในประเทศออสเตรเลียแจ้งถึงวัน เวลา สถานที่ ซึ่งจะมีพืธีการสมรส หรือเสมือนว่าเป็นการจองล่วงหน้าเพื่อกำหนดวันจดทะเบียนสมรส

12. หลักฐานการเงิน ของฝ่ายสปอนเซอร์ ต้องตรวจเช็คให้ละเอียดว่าเหมาะสมตามกฎหมายหรือไม่ อีกทั้งฝ่ายผู้ยื่นก็ช่วยเหลือได้ในบางกรณีครับ ต้องปรึกษากันเป็นรายๆไปครับ

- หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ประจำ ตั้งแต่หน้าแรก ถึงหน้าปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

- ใบแจ้งประเมินภาษี

- เอกสารทางธุรกิจหากทำงานของตนเอง - เอกสารแสดงบำนาญจากการเกษียณ

13. หลักฐานแสดงว่าสปอนเซอร์เป็นผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือ ผู้ถือวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย หรือ ชาวนิวซีแลนด์ที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย เช่น สูติบัตร หรืออื่นๆ