รับทำวีซ่าสวีเดน

รับทำวีซ่าสวีเดน ขอวีซ่าสวีเด : Visa Sweden

                                                


ศูนย์รับทำวีซ่าสวีเดน เอสพีเซ็นเตอร์ รับทำวีซ่าสวีเดน ขอวีซ่าสวีเดน มีปัญหาเรื่องขอวีซ่าสวีเดน โดนปฏิเสธวีซ่าสวีเดน ปรึกษาศูนย์รับทำวีซ่าของเราได้เพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้น ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ยินดีรับใช้ครับ 

เนื้อหาเพิ่มเติมส่วนนี้ขอนำเสนอในบริการ รับทำวีซ่าสวีเดน ประเภทแบบมีคนเชิญหรือว่าแฟนคนสวีเดนเชิญ ซึ่งอาจจะมีหลายๆกรณีอาจจะโดนปฏิเสธในรูปแบบต่างๆ จดหมายอุธรณ์จึงมีบทบาทสำคัญในการแสดงถึงความประสงค์เพื่อแก้ต่างๆกรณีนั้น ผมจึงได้ขอนำเสนอตัวอย่างการเขียนจดหมายคร่าวๆตามนี้ครับ เรายินดีให้บริการร่างจดหมาย เขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆและรับแปลเอกสารหรือรับรองเอกสาร ตามความต้องการครับ อันสืบเนื่องมาจากข้อกำหนดการอนุมัติวีซ่าสวีเดนในปัจจุบันออกใ้ห้ยากขึ้นครับ


Ms.Doramee Rakchardja

Date of Birth 15/10/1980

Passport no.K949505

 

Ref no.: XX XXXXXX  dated 11/08/2011

Subject : Letter of ground of appeal against the decision of Unit Head

Written Date : XX/08/2013

To : Sweden Embassy, Bangkok Thailand

 

Dear Sirs and Madams,

Hopefully this letter will be reconsidered as the integral part of ground of appeal against the decision to refuse my current visa application as previously we have tried to apply for two visa applications but they were declined due to some significant reasons. Both of us were very upset and deeply sorrow in your decision.

Please kindly consider and accept this letter to give us a chance to enjoy together as a lover couple in Sweden before returning back to Thailand on time definitely. We spent time together from XX Feb 2011 to 5 May 2011 as it is pretty long to do many activities together. It can be seen that some Thai candidates who are sponsored by Swedish dependants knowing each other less than 3 months or worse some may know each other for a few years but they spent time together less than a month in Thailand. But they can get visas going to visit their dependants.   So, please reconsider your decision based on this ground.

Beside, yesterday, my sponsor Mr.Doraemon X-Japan contacted Miss Rak Pratedthai Contact phone no. +47XXXXXXXXX who is the immigration officer of Immigration Bureau and we believed that she can give more useful information about this visa application. You may contact and ask further information from her.

I strongly believe this letter is to state my bona fide intention to visit your country for creational purpose only and visit Norwegian boyfriend and there is no hidden purpose.

Thank you in advance for your kind consideration .

Yours faithfully,

 

Doraemee X-Japan

 

ประเทศสวีเดนก็จัดว่าเป็นอีกประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียนที่มีผู้สนใจติดต่อและทำการยื่นขอวีซ่าสวีเดน มากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอ วีซ่าสวีเดน เพื่อการท่องเที่ยว ยื่นขอ

วีซ่าสวีเดน เพื่อการเยี่ยมญาติหรือเพื่อน ยื่นขอ ขอวีซ่าสวีเดน เพื่อการเยี่ยมแฟน และขึ้นอยู่กับตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่าสวีเดน ถึงแม้กระนั้นก็ตามก็อาจจำ

เป็นต้องมีการวิเคราะห์เอกสารเบื้องต้นของผู้ยื่นขอ วีซ่าสวีเดน ในเอกสารและสภาพแวดล้อมต่างๆประกอบการยื่นขอ วีซ่าสวีเดน ในแต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบไม่ว่าจะเป็น

การยื่นขอ วีซ่าสวีเดน เพื่อการท่องเที่ยว ขอวีซ่าสวีเดน เพื่อการพำนักระยะยาว ขอ วีซ่าสวีเดน เพื่อการดึงบุตรหลานไปอยู่ระยะยาวในสวีเดน ขอ วีซ่าสวีเดน เพื่อการพำนักกับคู่สมรส

หรือคู่หมั้นในสวีเดน ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นเพียงแค่แนวทางโดยพื้นฐานที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่าสวีเดน ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพิ่มเติมตามแต่คุณสมบัติโดย

ทั่วไปของผู้สมัคร ทั้งนี้ทางศูนย์รับทำวีซ่าของเรายินดีที่จะให้บริการคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวทั้ง ทางโทรศัพท์หรือการเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลในเชิงลึกเนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัคร

ค่อนข้างมาก จึงมีแนวโน้มที่จะจำกัดจำนวนผู้เข้าประเทศสวีเดน จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นให้ดีขึ้นครับ 

 

กรุณาติดต่อเข้ามา เพื่อขอรับบริการปรึกษารับทำวีซ่าสวีเดน โทร.086-338-9935 สำนักงาน 02 252 8234 แฟกซ์ 02 25282354 เพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นครับ
 
 

เอกสารที่ต้องใช้แบบคำขอสำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศในเครือข่ายเชนเก้น

1. AppendixD – Family Appendix

2. Questionnare - แบบสอบถามที่ได้มีการกรอกข้อความโดยสมบูรณ์แล้ว

3. หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางอื่นที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อยสาม เดือน หลังจากวันที่ได้วางแผนว่าจะเดินทางออกจากประเทศสวีเดน

4. สำเนาถ่ายเอกสารหน้าแรกของหนังสือเดินทาง รวมถึงการต่ออายุหนังสือเดินทาง และ/หรือการเปลี่ยนชื่อ หนังสือเดินทางฉบับเก่า หากได้มีการออกหนังสือเดินทางฉบับใหม่ภายใน

ปีที่แล้ว สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายสีเต็มหน้าโดยมีฉากหลังเป็นสีอ่อนจำนวนสองใบ ซึ่งต้องถ่ายมาไม่เกินกว่าหกเดือน โดยให้ใช้ขนาดรูปเท่ากับรูปที่ใช้ในหนังสือเดินทาง

(45 มม. x 35 มม.)

5. สำเนาการชำระการเอาประกันสุขภาพเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ

6. รายละเอียดแผนการเดินทาง วีซ่าสวีเดน - เมืองสตอคโฮล์ม - เมืองโอรีโบร - เมืองออสโล(นอร์เวย์) 

7. เอกสารที่แสดงถึงการมีเงินที่เพียงพอเพื่อใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการ เดินทาง เช่น รายการเดินบัญชีเงินฝากของธนาคาร หรือสำเนาสมุดฝากเงินของธนาคาร จำนวนเงินดังกล่าวควร

เป็นจำนวนเท่ากับ 450 สวีดิชโครนต่อวัน

8. สำเนาการจองโรงแรมและการสำรองที่นั่งตั๋วโดยสารเครื่องบิน (สถานทูตฯ ขอแนะว่าท่านไม่ควรชำระค่าโรงแรมหรือค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินก่อนที่ท่านจะ ได้รับวีซ่า)

 

หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขออาจถูกขอให้จัดหาเอกสาร เพิ่มเติม หรืออาจถูกเรียกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ หากสถานทูตฯ เห็นว่ามีความจำเป็น และตามกฎระเบียบของกลุ่มประเทศใน

เครือช่ายเชนเก้นนั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่อาจเรียกคืนได้