วีซ่าฝรั่งเศสแบบธุรกิจระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน

 รายชื่อเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสแบบธุรกิจระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน 

 

ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าฝรั่งเศสเพื่อเดินทางไปสัมมนา ประชุมงาน ลงนามในสัญญา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับบุคคลหรือหน่วยงานบริษัทในประเทศฝรั่งเศสจำเป็นต้องแสดงเอกสารประกอบพร้อมกับหนังสือเดินทาง ดังต่อไปนี้ 

หมายเหตุ : ถ้าหากท่านเคยถูกเก็บลายนิ้วมือมาแล้วให้ระบุคำในช่อง VIS โดยในการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสครั้งต่อไปไม่จำเป็นต้องเก็บลายนิ้วมืออีก แต่ในกรณีตรงกันข้ามถ้าหากไม่เคยโดนเก็บลายนิ้วมือมาก่อนจำเป็นต้องมาแสดงตัวเพื่อเก็บลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้ว โดยในครั้งต่อไปอาจจะใช้ตัวแทนทำการยื่นขอวีซ่าแทนได้ครับ ไม่จำเป็นต้องมาแสดงตัว แต่ถ้าหากถูกเก็บลายนิ้วมือแล้วไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า ครั้งต่อไปก็จำเป็นต้องมาให้ลายนิ้วมืออีกครั้ง

 

รายชื่อเอกสารขอวีซ่าฝรั่งเศสธุรกิจไม่เกิน 90 วัน   

  1. แบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90วัน (กรอกได้ทั้งออนไลน์และโดยแบบเขียนมือ)
  2. รูปถ่ายติดบัตร พื้นขาว รูปสี จำนวน2 รูป
  3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน พร้อมกับเล่มเก่าถ้ามี                  
  4. หน้าสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมกับหน้าวีซ่าเซงเก้นต้วเก่าถ้ามี  
  5. สำเนาเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับตามระยะเวลาที่ต้องการ
  6. ประกันภัยการเดินทางคุ้มครองในขณะพำนักอยู่ต่างประเทศระหว่างเดินทาง (ทางผมจัดหาของกรุงเทพฯประกันภัยให้ครับ ราคาค่อนข้างถูกและคุ้มครองดีพอสมควร)
  7. หนังสือรับรองบริษัทหรือเอกสารรับรององค์กรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
  8. หรือใบรับรองการทำงานที่เป็นการส่งตัวบุคคลหรือพนักงานให้ประกอบธุรกิจในฝรั่งเศสตามแต่ต้องการ
  9. รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนของบริษัทองค์กร  ควรขอเป็นภาษาอังกฤษจากธนาคาร 
  10. รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนของผู้สมัคร หรือผู้ที่จะเดินทางเข้าฝรั่งเศส 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับทำวีซ่าฝรั่งเศส  http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าฝรั่งเศส