รับทำวีซ่าฝรั่งเศส

  • Posted on: 22 June 2013
  • By: zenno

ศูนย์รับทำวีซ่าฝรั่งเศส SPCENtER ยินดีให้บริการรับทำวีซ่าฝรั่งเศส และรับแปลเอกสาร -รับรองเอกสาร คิดจะขอวีซ่าฝรั่งเศส ติดต่อเรา สำนักงาน 02-6328271 แฟกซ์ 02-6328271

สายด่วน เคน  086-338-9935

 

วีซ่าฝรั่งเศส - Schengen Visa - อีกหนึ่งประเทศแห่งแฟชั่นและศิลปะระดับโลก   

อยากจะยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส (Schengen Countries Group) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศโดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการยื่นขอวีซ่าในกลุ่มประเทศ 46 ประเทศที่อนุญาตให้เดินทางเชื่อมต่อถึงกันได้ โดยเอกสารที่ต้องให้ความสำคัญจะมีอยู่สองส่วนคือหลักฐานยืนยันทางด้านอาชีพและหรือธุรกิจที่ได้ทำอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น เป็นพนักงานเอกชน หรือรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องจัดเตรียมจดหมายรับรองงานตัวจริงให้ครบถ้วน และหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะจัดหาเอกสารการลงทะเบียนกิจการที่ทำอยู่ให้ครบถ้วนนะครับ  โดยเรียกรวมๆว่าเป็นเอกสารยืนยันแหล่งที่มาของการเงินนะครับ 

อีกทั้งต้องจัดหาเอกสารยืนยันการเงินหรือเงินทุนที่มีอยู่เพื่อการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวหรือเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส 

โดยการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศสต้องยื่นผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่า TLS contact Center 

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์

เวลายื่น 08.30 น. – 11.30 น.
เวลารับเล่ม 08.30 น. – 16.00 น.

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส  

1. หนังสือเดินทาง มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน + หนังสือเดินทางเล่มถ้ามี(เล่มจริง)
2. รูปสีพื้นหลังขาวแนะนำ 2 นิ้ว/ 2 ใบ
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ให้จัดทำเป็นจดหมายรายละเอียดที่สมบูรณ์
5. ใบสลิบเงินเดือน (ถ้ามี)
6. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
7. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องแปล/ยกเว้น)
8. สำเนาทะเบียนบ้าน (ไม่ต้องแปล/ยกเว้น)
9. จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร และหลักฐานการเงินใช้ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ บัญชีเงินฝากส่วนตัว  หากไม่มีบัญชีออมทรัพย์ สามารถใช้บัญชีฝากประจำ , กองทุน แต่บัญชีกระแสรายวันไม่ได้รับการพิจารณา
10. หนังสือเชิญจากคู่ค้าหรือหน่วยงานในฝรั่งเศส (ธุรกิจ)
11. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
12. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทุกชื่อที่เปลี่ยน (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
13. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
14. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
15. จองตั๋วเครื่องบิน
16. เอกสารจองโรงแรม
17. ประกันการเดินทางทุนประกัน 2 ล้านบาท
18. หนังสือมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ), สำเนาบัตรฯ และ สำเนาทะเบียนบ้าน

  • วีซ่าเยี่ยมครอบครัว ส่วนตัว, ท่องเที่ยว : ประมาณ10วันทำการ
  • วีซ่าผู้เชี่ยวชาญต่างๆหรือเพื่อธุรกิจ :ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
  • วีซ่าราชการ (ลงทะเบียนในเว็บไซต์โดยไม่ต้องทำนัด) : ประมาณ 5 วันทำการ ระหว่างวันยื่นเอกสารและวันส่งหนังสือเดินทางกลับ

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทต่างๆมีดังต่อไปนี้ 

วีซ่าเยี่ยมเยียน ท่องเที่ยว ธุรกิจ  พำนักไม่เกิน 90 วัน 60 ยูโร หรือ 2419 บาท

วีซ่าเยี่ยมเยียน ท่องเที่ยว ธุรกิจ พำนักเกิน 90 วัน 99 ยูโร หรือ 3992 บาท 

พร้อมกับค่าบริการTLS Contact Center อีก 1200 บาท 

 

ขอให้ท่านมีความสุุขสมหวังในการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส