รายชื่อเอกสารขอวีซ่าถาวรนอร์เวย์ฉบับปรับปรุงล่าสุดครับ

รายชื่อเอกสารเพื่อการขอวีซ่านอร์เวย์ประเภทถาวรตามข้างล่างนี้เป็นเพียงแนวทางโดยคร่าวๆนะครับ สำหรับผู้ที่ต้องการจะขอวีซ่านอร์เวย์ประเภทคู่สมรสนะครับ 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อเราได้ SP CENTER ศูนย์รับทำวีซ่านอร์เวย์ เคน 0863389935 

- แบบฟอร์มสมัครออนไลน์ขอวีซ่าถาวรนอร์เวย์ ผมเป็นคนกรอกให้ครับ 

- รูปถ่ายสองนิ้วสองรูป 

- แบบฟอร์มเช็คลิสต์ - ผมเป็นคนกรอกให้ครับ

 

เอกสารส่วนตัว 

- หนังสือเดินทางใหม่ + เก่าถ้ามี 

- สูติบัตร 

 

เอกสารแสดงความสัมพันธ์ 

- หน้าสำเนาหนังสือเดินทางของสามี - ทุกหน้าที่มีการใช้งาน 

- ทะเบียนสมรส 

- ใบหย่าของทั้งคู่ หรือใบมรณะบัตรของอดีตคู่สมรส ถ้ามี 

เอกสารของสามีเพิ่มเติม 

- หนังสือสัญญาการจ้างงาน 

- สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน 

- ใบแจ้งการชำระภาษีปีล่าสุด 

- ถ้าหากสามีมีรายได้เกินกว่า 300000 NOK ในปีภาษีล่าสุด ไม่จำเป็นต้องยื่นหนังสือรับรอง NAV 

- ถ้าหากสามีมีรายได้ต่ำกว่า 300000 NOK ในปีภาษีล่าสุด จำเป็นต้องยื่นหนังสือรับรอง NAV แสดงว่าไม่ได้ขอเงินหลวงในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

- ถ้าหากสามีทำงานของตัวเอง ต้องแสดงหนังสือจดทะเบียนธุรกิจในนอร์เวย์ 

- หนังสือรับรองรายการบัญชีธุรกิจทำโดยนักบัญชีแสดงรายการในรอบสามเดือนที่ผ่านมา 

- ใบเสียภาษีปีล่าสุด