รับทำวีซ่าญี่ปุ่น

ขอวีซ่าญี่ปุ่น รับทำวีซ่าญี่ปุ่น : Visa Japan              


ศูนย์รับทำวีซ่าญี่ปุ่นและ รับแปลเอกสาร SP CENtER มีปัญหาเรื่องขอวีซ่าญี่ปุ่น โดนปฏิเสธวีซ่าญี่ปุ่น คิดจะขอวีซ่านักเรียน ทำงาน เยี่ยมญาติ ในญี่ปุ่น ปรึกษาเราเพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้น ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ยินดีรับใช้ครับ เคน 0863389935 สำนักงาน 02 6328271แฟกซ์ 02 6328271 เพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นครับ 

การขอวีซ่าญี่่ปุ่น-ในขณะนี้ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้เปิดศูนย์รับทำวีซ่าญี่ปุ่น  โดยเปิดทำการที่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ติดกับ สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง ศูนย์รับทำวีซ่าญี่ปุ่น ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ ชั้น 15 เปิดทำการรับยื่นวีซ่าญี่ปุ่น ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ (ทำการครึ่งวัน)

จากประสบการณ์ให้บริการรับทำวีซ่าญี่ปุ่น ให้แก่ลูกค้ามากมาย พบว่าหลายท่านมีปัญหาในเรื่องของเงินฝาก/ เงินออมที่ใช้ในการยื่น ในกรณีที่มีผู้เชิญเป็นแฟน หรือสามีญี่ปุ่น พำนักอยู่ในญี่ปุ่น ทางเรายินดีให้ข้อมูลเบื้องต้น เอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการสมัครยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่นเพื่อท่องเที่ยวที่ประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นเพียงแค่แนวทางโดยพื้นฐานที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่าญี่ปุ่น ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพิ่มเติมตามแต่คุณสมบัติโดย ทั่วไปของผู้สมัคร ทั้งนี้ทางศูนย์วีซ่าของเรายินดีที่จะให้บริการคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวทั้ง ทางโทรศัพท์หรือการเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลในเชิงลึก อีกปัญหาหนึ่งที่อยากขอย้ำก็คือ ถ้าหากโดนปฏิเสธวิซ่าประเภทใดก็ตามจะส่งผลให้ติดโทษไม่สามารถยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่นได้อีกภายใน 6 เดือน จึงต้องมั่นใจว่าวีซ่าต้องได้รับการอนุมัติค่อนข้างแน่นอนก่อนยื่น 

เอกสารที่ต้องใช้

1.หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่าง ที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย (เล่มจริง)2.ใบคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น + แบบสอบถาม ( สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซท์ของสถานฑูตญี่ปุ่น โดยต้องโหลดทั้งแบบฟอร์มการสมัครขอ วีซ่าญี่ปุ่น และแบบสอบถามเป็นจำนวน 2 หน้าครับ 1 ชุด3.รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 1 ใบ4.ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา ใช้ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น เป็นครั้งแรกครับ 1 ชุด5.ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) o ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์

* ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล 

**ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของสามี หรือคู่ชีวิต ครับ (เอกสารในส่วนนี้ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพื่อความเหมาะสมและน่าเชื่อถือสูงสุด) ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าได้กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด6.ผู้ที่เดินทางหรือผู้ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้ปกครอง) ฉบับจริงและสำเนา(ทุกหน้า) 1 ชุด (ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย ตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย) ฉบับจริงและสำเนาทุกหน้า 1 ชุดกรณีไปเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้ เอกสารรับรองเหตุผลในการเดินทาง : (อนึ่ง ผู้ที่เคยไปญี่ปุ่นหรือผู้เคยได้รับวีซ่าญี่ปุ่นแล้วภายในเวลา 3 ปี สามารถยกเว้นเอกสารเหล่านี้) จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบาย ประวัติความเป็นมาและช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน), รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกัน, จดหมาย, สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนหรือคนรู้จักที่ญี่ปุ่น (ถ่ายสำเนาหน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย) เป็นต้นกรณีที่เพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง : ใช้หนังสือรับรองต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ของเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น (เช่น หนังสือรับรองการเสียภาษี, หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร, สำเนาแบบแสดง รายการยื่นภาษีเงินได้,หนังสือรับรองรายได้) อนึ่ง สำหรับหนังสือค้ำประกัน จะยื่นด้วยหรือไม่ก็ได้ เอกสารเหล่านี้ไม่มีกำหนดแบบฟอร์ม ของเอกสาร สามารถดูจากโฮมเพจของกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อการขอวีซ่าญี่ปุ่น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้สมัครคนไทย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามประกาศของทางสถานฑูตญี่ปุ่นจึงควรตรวจสอบก่อนทำการยื่นทุกครั้ง วีซ่าทั่วไป 1650 บาท สำหรับผู้ยื่นที่มีสถานะเป็นนักเรียนไม่มีค่าธรรมเนียมวีซ่าครับ จ่ายแค่ค่าบริการ VFS ครับ 535 บาทครับ