การรับรองเอกสารเพื่อขอวีซ่าจีน

เนื่องด้วยการขอวีซ่าจีนบางประเภทจำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารบางตัวเพื่อใช้ในการยื่นขอต่อวีซ่าให้อยู่ได้ระยะยาวในประเทศจีนเพิ่มเติม ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ในเรื่องการรับรองเอกสารทางวัตถุประสงค์ของการรับรองเอกสาร โดยเอกสารดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล และรับรองเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่รับรองเอกสารสถานทูตจีน
โดยอาจแบ่งประเภทการรับรองเอกสารออกเป็น 2 แบบหลักได้ดังต่อไปนี้  
1. ประเภทที่ 1 เอกสารของบุคคลทั่วไป อาทิเช่น ใบระเบียนผลการศึกษา มรณะบัตร ทะเบียนสมรส หนังสือรับรองการศึกษาและอื่นๆ 
2. ประเภทที่ 2 เอกสารของนิติบุคคล อาทิเช่น หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย 


เอกสารที่จำเป็นต้องจัดเตรียมเพื่อการรับรองเอกสารที่สถานทูตจีน มีดังต่อไปนี้  

1. แบบฟอร์มคำร้องรับรองเอกสาร 

2. เอกสารระบุตัวตน อาทิเช่น บัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น 

3. เอกสารที่ต้องการรับรองฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด หากเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาไทย ต้องจัดทำการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษซะก่อน และผ่านการรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุลไทย 

ระยะเวลาจัดทำและค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร 
1. แบบปกติใช้เวลา 4 วันทำการ โดยคิดค่าบริการอยู่ที่ใบละ 700 บาท ถ้าหากเป็นเอกสารบุคคลทั่วไปและเป็น 1400 บาท ถ้าเป็นเอกสารนิติบุคคล 
2. แบบเร่งด่วน 2 - 3 วันทำการ ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 800 บาทต่อฉบับ 
3. แบบด่วน 1 วันทำการ (รับเอกสารได้ในวันเดียวกัน ยื่นช่วงเช้ารับช่วงบ่าย จ่ายเพิ่มอีกฉบับละ 1200 บาท) 
หมายเหตุ : ต้องชำระเงินเมื่อมารับเอกสารรับรองดัลกล่าว 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์รับทำวีซ่าจีน SPCENtER  http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าจีน