ข้อมูลพึงระวังก่อนและหลังยื่นขอวีซ่าจีน

ข้อมูลนำเสนอโดยSPCENtERศูนย์รับทำวีซ่าจีน

โทรสอบถามได้ที่02-6328271

เนื่องจากมีผู้สนใจขอวีซ่าจีนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก แต่บางท่านอาจจะต้องประสบปัญหาทั้งในก่อนยื่น ขณะยื่นและหรือได้รับวีซ่าจีนไปแล้ว เนื่องด้วยหลายสาเหตุ ดังนั้นจึงควรมีข้อมูลที่พึงรู้ก่อนการยื่นขอวีซ่าจีนมีดังต่อไปนี้ 

1.  ควรตรวจสอบวันเดินทางเพื่อการกำหนดจัดการขอวีซ่าล่วงหน้า เพราะอาจจะพลาดการเดินทางโดยขอวีซ่าจีนไม่ทันได้ 

2. พยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนในแบบฟอร์มขอวีซ่าจีนตามความเป็นจริง ด้วยลายมือที่อ่านได้ง่ายและชัดเจนให้เรียบร้อย พร้อมกับลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 

3. ตามข้อกำหนดให้ยื่นเอกสารอื่นๆประกอบการขอวีซ่าจีนเอกสารในการขอวีซ่าต้องเป็นจริงและครบถ้วน หากพบว่ามีเอกสารอันเป็นเท็จหรือปลอมแปลง จะถูกปฎเสธการออกวีซ่าให้

4. โดยเฉพาะผู้ยื่นขอวีซ่าจีนที่เป็นชาวต่างชาตินอกเหนือไปจากสัญชาติไทย อาจจะถูกเรียกตัวเข้าสัมภาษณ์ ควรให้ข้อมูลตามความเป็นจริงและหรืออาจจะถูกร้องขอให้แสดงเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและอาจจะถูกงดการออกวีซ่าให้ในบางกรณี 

5. วีซ่าจีนที่ได้รับจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ในประเภท จำนวนเข้าออก ระยะเวลาหมดอายุตามข้อกำหนดกฎหมายและการร้องขอของผู้ยื่นขอวีซ่าจีน โดยสงวนสิทธิในการออกวีซ่าตามการพิจารณาของสถานทูตจีนเท่านั้น แม้ว่าอาจจะไม่ตรงกับความประสงค์ก็ตาม 

6. เมื่อได้รับวีซ่าจีนมาแล้วควรตรวจสอบข้อมูล ประเภท จำนวนครั้งเข้าออกและวันหมดอายุเพื่อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศจีนได้ถูกต้องตามความต้องการ และเมื่อพบปัญหาใดๆอาจจะติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแก้ไขได้ทันเวลา 

นอกจากนี้ ยังมีข้อพึงระวังที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดหวังมาก่อนมีดังต่อไปนี้ 

1. มีการให้ข้อมูลในแบบฟอร์มขอวีซ่าจีนไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด จนอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าจีนได้ 

2. หนังสือเดินทางกับรูปถ่ายที่นำมาแสดงไม่ตรงกัน อาทิเช่น สาวประเภทสอง ที่อาจจะมีรูปลักษณ์ตรงกันข้ามระหว่างหญิงและชายที่อาจจะยากต่อการจำแนกบุคคลออกได้ หรือรูปไม่เหมาะสม อาทิเช่น หญิงสาวใส่สายเดี่ยวหรือแต่งตัวไม่สุภาพ 

3. อาจจะขอวีซ่าจีนเร็วกว่ากำหนดการเดินทางภายใน 3 เดือนจนวีซ่าจีนอาจจะหมดอายุก่อนการเดินทางไปได้ 

4. เมื่อได้รับวีซ่าจีนแล้ว ไม่อาจรักษาสภาพความสมบูรณ์ของวีซ่าจีนที่ได้รับมาได้ จนเกิดความชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ 

5. สุดท้ายด้วยเหตุผลประการอื่นๆที่ทำให้วีซ่าจีนหมดสภาพไม่สามารถใช้การได้ จนแทบยกธงขาวไม่เดินทาง 


ดังนั้น ตามข้อมูลข้างต้น จึงควรมีการตรวจสอบข้อมูลทั้งก่อนและหลังการยื่นขอวีซ่าจีน เพื่อความสะดวกในการเดินทางขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ด้วยความเคารพ