ข้อปฏิบัติเมื่อเข้าเมืองจีนต่อผู้ถือวีซ่าจีนแบบนักเรียน

บล็อกนี้ขอนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของผู้ถือวีซ่าจีนประเภทนักเรียนและกำลังเดินทางเข้าเมืองจีน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองจีนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ก็เป็นที่ทราบดีกันว่ามีนักเรียนไทยเป็นจำนวนมากที่เดินทางเข้าไปศึกษาต่อที่เมืองจีน  และจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าจีนประเภทนักเรียนเพื่อสามารถผ่านเข้าประเทศจีนได้ตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถขอวีซ่าจีนได้ที่สถานที่รับทำวีซ่าจีนหรือสถานทูตจีน  โดยสามารถแบ่งประเภทวีซ่าจีนแบบนักเรียนออกมาเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้

 1. X1 วีซ่าจีนเรียนหลักสูตรระยะยาว  หรือ มากกว่า  180 วัน
 2. X2 วีซ่าจีนเรียนหลักสูตรระยะสั้น หรือเท่ากับ 180 วันหรือน้อยกว่า

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าประเทศจีน

ในกรณีที่ต้องการไปพักกับญาติ หรือมีบ้านเช่าเอาไว้ล่วงหน้า หรือคนรู้จักใดๆก็ตาม จำเป็นต้องไปรายงานตัวการเดินทางเข้ามาที่สถานีตำรวจท้องถิ่น (派出所) ในระยะเวลา 24 ชม. หากพักกับทางหอที่โรงเรียนจัดให้ เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนให้เองครับ พร้อมทั้งทำเรื่องขอ Residence Permit ภายใน 30 วันแรกนับจากที่เดินทางเข้ามา เพื่อสามารถเข้าออกเมืองจีนได้หลายครั้งตามเวลาหลักสูตร

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบคำร้อง

 1. หนังสือเดินทาง  + สำเนา
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 3. JW201/202 ฉบับจริง
 4. จดหมายตอบรับจากโรงเรียน (Admission Notice 录取通知书)
 5. สำเนาเอกสารลงทะเบียนที่อยู่ออกโดยสถานีตำรวจท้องที่ (Registration Form of Temporary Residence 境外人员临时住宿登记单)
 6. ใบตรวจสุขภาพออกโดยโรงพยาบาลในจีน (Certificate of Verification 境外人员体格检查记录证证明)

  หากต้องการตรวจสุขภาพ ควรจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าทางออนไลน์ และควรนำผลตรวจสุขภาพจากเมืองไทยติดตัวไปด้วย เพื่องดเว้นการตรวจร่างกายบางส่วนออกไปและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

 7. เอกสารยืนยันวีซ่าออกโดยทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 8. แบบฟอร์มคำร้อง

ระยะเวลาการพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ และอีกทั้งในกรณีที่ต่ออายุใบพำนักอยู่ต่อต้องขอล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ

หากมีการแก้ไขข้อมูลใดๆ อาทิเช่น ย้ายที่อยู่ หรือหนังสือเดินทางสูญหาย ควรยื่นเรื่องขอแก้ไขภายใน 10 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ

ช่วงเวลาว่างอาจจะฝึกงานและทำงานล่วงเวลาได้แต่ต้องยื่นเรื่องขออนุญาตกับทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยและทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงจะเริ่มทำงานล่วงเวลาได้

 

อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีที่ถือเป็นการฝ่าฝืนไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นได้ จะมีโทษปรับวันละ 500 หยวน สูงสุดไม่ให้ปรับเกิน 10,000 หยวน หรืออาจถูกกักขังเป็นเวลา 5-15 วันและอาจถูกขึ้นบัญชีดำไม่อาจเข้าเมืองจีนได้อีกตามระยะเวลาที่ห้าม ดังนั้นจึงควรระวังและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดครับ 

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-632-8271