วีซ่าจีนประเภทนักเรียนแบบ X1 และ X2

บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมของวีซ่าจีนประเภท นักเรียน โดยเฉพาะหลักสูตรที่เรียนมากกว่า 180 วันหรือ 6 เดือนขึ้นไปนะครับ โดยเป็นไปตามนโยบายหลักของรัฐบาลจีนที่ยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติให้เข้าไปเรียนและศึกษาต่อได้อย่างกว้างขวาง โดยได้กำหนดวีซ่าจีนประเภทนักเรียน ออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ มีดังต่อไปนี้นะครับ 

วีซ่า X 1 นักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศจีนมากกว่า 180 วัน หรือ 6 เดือนต้องสมัครตัวนี้

โดยจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยื่นขอวีซ่าจีนดังต่อไปนี้ครับ

  • พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน
  • แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าจีนพร้อมติดรูปถ่าย
  • เอกสารรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรศึกษาต่างๆที่ออกในประเทศจีน
  • แบบฟอร์ม JW201 หรือ JW202 ที่ออกให้จากทางมหาวิทยาลัยในประเทศจีน โดยยื่นเป็นตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

    วีซ่า X 2 เป็นวีซ่าจีนประเภทนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรที่น้อยกว่า 180 วันต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยื่นขอวีซ่าดังต่อไปนี้ครับ

  • พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน
  • แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าจีนพร้อมติดรูปถ่าย
  • เอกสารรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรศึกษาต่างๆที่ออกในประเทศจีน

 ข้อปฏิบัติตัวเมื่อเดินทางเข้าเมืองจีน

หลังจากที่เราเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว จำเป็นต้องยื่นสมัครขอใบอนุญาตพำนักอาศัยโดยยื่นใบสมัครได้ที่สถานีตำรวจที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงสถานที่พักของเราเพื่อเปลี่ยนสถานภาพให้อยู่พำนักได้ระยะยาวในเมืองจีนครับ หากมีข้อสงสัยติดต่อเราได้ ศูนย์รับทำวีซ่าจีน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าจีน